Regulamin szkolenia w sportach śnieżnych organizowanych przez Licencjonowaną Szkołę Narciarską EQUIPE.1. Licencjonowana Szkoła Narciarska EQUIPE (LSN EQUIPE) zobowiązana jest przeprowadzić szkolenie zgodnie z przedstawioną wcześniej ofertą.

2. Warunkiem dokonania rezerwacji szkolenia jest wpłata zaliczki w wyznaczonej na dany sezon wysokości w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

3. Na 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia należy dopłacić pozostałą kwotę należności.

4. W przypadku rezygnacji:

a) w terminie dłuższym niż 42 dni przed rozpoczęciem szkolenia zostaje zwrócona cała wpłata,

b) w terminie od 41 do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia zostaje zwrócona wpłata pomniejszona o zaliczkę,

c) w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia cała wpłata nie podlega zwrotowi.

5. LSN EQUIPE może dokonać zmian w szkoleniu w przypadku zaistnienia niezależnych okoliczności, uniemożliwiających jej realizację.

6. LSN EQUIPE może odwołać szkolenie w przypadku, gdy liczba chętnych nie przekroczy 75% zaplanowanej liczby uczestników. Odwołanie szkolenia może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

7. Każdy uczestnik szkolenia ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponadto uczestnik szkolenia zorganizowanego poza granicami kraju ma zapewnione ubezpieczenie kosztów leczenia. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się w wystawionej polisie.

8. Uczestnicy szkolenia powinni być wyposażeni w:

- odpowiednio dobrany i przygotowany sprzęt,

- strój narciarski,

- kask narciarski.

9. LSN EQUIPE w przypadku nie spełnienia warunków przewidzianych w pkt.8 niniejszego Regulaminu zastrzega sobie prawo podjęcia na koszt uczestnika szkolenia odpowiednich czynności, w celu zapewnienia mu sprzętu, który odpowiadałby powyższym wymaganiom.

10. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do:

- poszanowania innych uczestników szkolenia,

- stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,

- wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna,

- uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych podczas szkolenia (opuszczenie zajęć może nastąpić tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez instruktora lub opiekuna),

- przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez organizatora, a w szczególności godzin rozpoczęcia zajęć i posiłków, pory porannego wstawania i ciszy nocnej,

- przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek, zarówno w pokojach, jak i na terenie ośrodka/pensjonatu/hotelu, w środkach transportu,

- dbania o sprzęt zarówno własny jak i innych uczestników szkolenia oraz należący do LSN EQUIPE,

- dbania o wyposażenie znajdujące się w miejscu zamieszkania i środkach transportu.

11. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione.

12. Samowolne oddalanie się podczas zajęć oraz opuszczanie miejsca zakwaterowania bez zgody instruktora jest surowo zabronione.

13. Za szkody spowodowane przez uczestnika szkolenia odpowiadają finansowo jego rodzice lub prawni opiekunowie.

14. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności punktów: 11,12,13 przez uczestnika szkolenia, uprawnia kierownika do podjęcia decyzji o jego wykluczeniu ze szkolenia. W razie zaistnienia takiej sytuacji, rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do odebrania uczestnika szkolenia, w ciągu 24 godzin, na własny koszt i we własnym zakresie lub zostaną obciążeni kosztami transportu uczestnika i jego opiekuna, wyznaczonego przez organizatora. W takim wypadku LSN EQUIPE nie zwraca niewykorzystanych kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

15. W sytuacji stwierdzenia przez uczestnika szkolenia lub jego opiekuna nieprawidłowości w organizacji szkolenia, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji kierownika szkolenia lub LSN EQUIPE, w celu umożliwienia usunięcia nieprawidłowości w trakcie trwania szkolenia.

16. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją „Regulaminu szkolenia w sportach śnieżnych organizowanych przez Licencjonowaną Szkołę Narciarską EQUIPE.”.